Asociaţia pentru Libertatea Românilor

Poporul acesta nu a murit! Poporul acesta încă mai trăiește!

Memoriu către CAMERA DEPUTAŢILOR, privind cardul de sanatate si dosarul electronic al pacientului, 25.03.2013

Memoriu transmis în data de 25.03.2013 către CAMERA DEPUTAŢILOR, privind:

Proiectul de Lege nr. 157/2011 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.133/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative în  domeniul  sanitar
Proiectul de Lege nr. 460/2012 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.35/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sanitar
Un memoriu asemanator a fost transmis în data de 25.03.2013 către Guvernul României, în atenţia Domnului Prim-ministru Victor Viorel Ponta

Anexa1 AMENDAMENTE OUG 35 2012 (format PDF)
Anexa1 AMENDAMENTE OUG 133 2010 (format PDF)
Anexa2 neconstitutionalitate sistem electronic sanatate (format PDF)
Anexa3 abuz sistem informatic (format PDF)

Asociaţia pentru Libertatea Românilor,
Bacău, Str. Decebal, nr.6, sc.A, ap.11, cod 600283
http://asociatialibertatearomanilor.com/
Tel. 0744.590.721
E-mail: asociatialibertatearomanilor@gmail.com

CĂTRE CAMERA DEPUTATILOR
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucureşti, 050711

În atenţia Domnului Președinte Valeriu Ștefan Zgonea

Subiect:
Proiectul de Lege nr. 157/2011 privind aprobarea Ordonanț
ei de Urgență a Guvernului nr.133/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative în  domeniul  sanitar

 Proiectul de Lege nr. 460/2012 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.35/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sanitar

 Domnule Preşedinte,

În calitatea lor de organizaţii care au ca misiune promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, organizaţiile semnatare vă semnalează că inițierea unei noi proceduri legislative de modificare a Legii nr. 95/2006 este un bun prilej de a remedia anumite deficiențe de reglementare a cardului național de sănătate și a Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate cu toate componentele sale, respectiv Sistemul Informatic Unic Integrat, sistemul informatic al prescripției electronice și  dosarul electronic al pacientului.

Organizaţiile semnatare ale acestei petiţii solicită:

 1. Modificarea prin Proiectul de Lege nr. 157/2011 a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.133/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative în  domeniul  sanitar.
 2. Analiza și aprobarea introducerii amendamentelor la Proiectul de Lege nr. 460/2012 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.35/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sanitar, prezentate în tabelul din anexa 1.

Acestea reprezintă soluții de salvgardare a dreptului la viaţă privată, la garantarea confidențialității datelor cu caracter medical, a dreptului la prezumția de nevinovăție față de acuzația de fraudă a Fondului National Unic de Asigurări de Sănătate, la libera circulație și la dreptul de a nu fi discriminat pe considerente de boală.

Actuala reglementare prezintă deficiențe de natură să aducă atingere dreptului la viață intimă și privată sub aspectul confidențialității privind starea de sănătate a titularului cardului național de sănătate într-o manieră ce nu corespunde cerinţelor stabilite de art.53 din Constituţia României, iar dreptul la viață intimă, familială și privată,  reglementat de art.26 din Constituţie, include în sfera sa şi protecţia asupra datelor privind starea de sănătate a persoanelor care au calitatea de asigurați și se află sau s-au aflat în tratament.

Scopul reglementării sistemului informatic unic integrat SIUI și al introducerii cardurilor de sănătate, acela  de a  preveni fraudele care păgubesc Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate  , prin impunerea unor limite asupra dreptului de confidențialitate a pacientului, parte integrantă a dreptului la viață intimă și privată, trebuie să fie unul legitim, constând în protejarea siguranței naționale, ordinii publice, prevenirea faptelor penale ș.a.; să fie necesare într-o societate democratică, să fie proporționale cu situația care le-a determinat, să fie aplicate într-un mod nediscriminatoriu și să nu aducă atingere existenței dreptului sau libertății.

De asemenea, potrivit jurisprudenței în materie a Curții Europene a Drepturilor Omului, actul normativ care reglementează măsuri de natură să aducă ingerințe în exercitarea dreptului la viață intimă și privată, trebuie să conțină garanții adecvate și suficiente pentru a proteja persoana de un eventual arbitrar al autorităților statale.

Motivarea in extenso a caracterului neconstituțional al actualei reglementări se regăsește în anexa 2 a prezentului memoriu.

Cardul de sănătate este un pericol la adresa drepturilor și libertăților fundamentale mai ales prin efectele utilizării lui în SIUI și SIPE,după cum rezultă din următoarele împrejurări:

 1. Aceste baze de date privind starea de sănătate a persoanelor au fost constituite fără consimțământul și informarea persoanelor la care se referă.
 2. În perioada 2007-2010 nu  a existat absolute nici o reglementare, chiar și nefăcută publică, care să indice asiguraților că aceste baze de date există sau sunt în curs de constituire;
 3. Stocarea acestor date este prevăzută ca o obligație general și continuă care legitimează ingerința în viața privată a asiguraților și o transformă din excepție în regulă;
 4. Stocarea acestor date se face pe timp nelimitat, și nu doar în scopul decontării serviciilor medicale;
 5. Utilizarea sistemului în timp real permite identificarea poziției geografice a asiguratului în momentul prescrierii și eliberării rețetei, a suportării intervenției chirurgicale, pe perioada spitalizării sau a investigațiilor de laborator etc, ceea ce afectează dreptul la libera circulație, respective acesta este supravegheat în tot timpul în care se derulează prestarea oricărui serviciu medical ;
 6. Numărul persoanelor care pot accesa sistemul este nelimitat și nu sunt prevăzute organismul și procedura de autorizare a acestora;
 7. Fiecare utilizator al sistemului este prezumat că are intenții de fraudare a Fondului Unic de Asigurări de Sănătate;
 8. Informațiile privind starea de sănătate a persoanelor devin obiect de consultare publică.
 9. Odată cunoscută starea de sănătate a persoanei, există riscul discriminării acesteia  în societate și la locul de muncă, a încălcării dreptului la propria imagine și la lezarea demnității sale.
 10.  Nu este reglementat suficient de clar și neechivoc modul de gestionare, modificare și actualizare a acestor date astfel încât să fie exclusă orice măsură arbitrară care ar putea afecta viața privată a persoanei;
 11. Nu există procedură de auditare a sistemelor informatice.

Pentru ca prejudiciile aduse drepturilor nepatrimoniale să fie evitate, se impune, în continuare, ca asiguratul să poată face dovada calității sale cu adeverința eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate.

Cardul de sănătate nu reprezintă, în realitate, o dovadă a calității de asigurat. Această calitate se dovedește prin simpla accesare a SIUI de către furnizorii aflați în relații contractuale cu Casele de Asigurări de Sănătate. Este suficient ca asiguratul să facă dovada identității sale, respective că este aceeași persoană cu aceea înscrisă în evidențele Casei de Asigurări de Sănătate, ceea ce se poate realiza cu orice act care permite identificarea sa.

Cardul de sănătate nu cuprinde informații pe baza cărora să se poată stabili dacă asiguratul sau angajatorul a plătit toate contribuțiile de asigurări de sănătate scadente la data solicitării serviciului medical, astfel încât utilizarea acestuia nu asigură respectarea obligației de a contribui la fond.

Susţinem în mod obligatoriu necesitatea menţinerii unei alternative de dovedire a calității de asigurat pentru persoanele care, din diverse motive de conştiinţă, securitate sau opinie, nu doresc obţinerea cardului electronic de identitate. Insistăm asupra acestei prevederi cu atât mai mult cu cât acesta opţiune nu împiedică cu nimic obligaţiile României faţă de Uniunea Europeană.

În cazul în care, chiar şi în condiţiile nesiguranţei emanate la nivel global de introducerea actelor de identitate electronică, veți proceda la propunerea unui raport favorabil privind aprobarea ordonanţei de urgenţa a guvernului, asociaţiile semnatare consideră absolut necesare modificările prezentate în tabelul anexat.

Cu deosebită considerație,
Asociaţia pentru Libertatea Românilor

prin Președinte Profesor,
Nicolae Livadă

Prezentul memoriu este susținut de următoarele asociații:

1. Asociaţia pentru Libertatea Românilor – Bacău (iniţiatoarea petiţiei)
2. Asociaţia Naţionala a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere – Filiala Vrancea „Ştefan cel Mare”
3. Asociaţia Pro-Vita – Filiala Bucureşti
4. Asociaţia Umanitate Pentru Toţi – Bacău
5. Asociaţia Culturală Valea Muntelui – Neamţ
6. Asociaţia Bucovina Profunda
7. Alianţa pentru Demnitate Naţională
8. Asociaţia Christiana
9. Alianţa Familiilor din România
10. Federaţia Organizaţiilor Ortodoxe Pro-Vita din România
11. Asociaţia Prietenii Sf. Efrem cel Nou
12. Asociaţia pentru Apărarea Familiei şi Copilului
13. Asociaţia ProTinereţe Alba Iulia
14. Liga Studenţilor din Universitatea din Bucureşti
15. Liga de Utilitate Publică
16. Liga Distributistă Română „Ion Mihalache”
17. Asociaţia HRISDORIA
18. Fundaţia „Sfinţii Martiri Brâncoveni” – Constanţa
19. Asociaţia Rost
20. Asociaţia Predania
21. Asociaţia Civică a Tinerilor Creştin – Ortodocşi Români
22. Asociaţia pentru Cultură şi Educaţie „Sfântul Daniil Sihastrul”
23. Asociaţia „Ortodoxia Tinerilor”
24. Asociaţia „Artă şi Tradiţii Meşteşugăreşti”- Alba
25. Asociaţia Tinerilor Ortodocşi „Orthograffiti”
26. Fundaţia Creştină „Părintele Arsenie Boca”
27. Fundaţia „Sfinţii Martiri Brâncoveni” – Suceava
28. Asociaţia Antimis – Timişoara
29. Liga Tineretului Creştin – Ortodox Român
30. Fundaţia Sfinţii Închisorilor
31. Asociaţia Dascălilor din România
32. Asociaţia Familia Ortodoxă
33. Asociaţia „Copil dorit”
34. Asociaţia „Triada”
35. Fundaţia „Sfânta Irina”
36. Asociaţia „Prietenii de Familie”
37. Asociaţia Meşterilor Populari din Moldova – Iaşi
38. Asociaţia Prologos – Timişoara
39. Asociaţia Prologos – Oradea
40. Asociaţia Prologos – Cugir
41. Asociaţia Enable
42. Asociaţia Synaxis 2010
43. Asociaţia Basarabii
44. Asociaţia “Frăția Ortodoxă Adevăr şi Caritate”
45. Asociaţia Civic Media
46. Asociaţia Neagoe Basarab
47. Mișcarea pentru Rezistenţă Filiala Mehedinți
 

Spuneţi-vă părerea, respectând conţinutul articolului:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*